ఇన్పుట్ న నిరుద్యోగం భరణంఉత్తమ జవాబు: హలో, నేను అదే సమస్య వచ్చింది