న్యాయవాదులు ఫ్రాన్స్ యొక్క ఆన్లైన్!


న్యాయవాది


పనితీరును న్యాయ వ్యవస్థ మరియు ఉన్నప్పుడు తెలుసు కాల్ ఒక న్యాయవాది. ఎప్పుడు, ఎందుకు ఉపయోగించడానికి ఒక న్యాయవాది

ఎక్కడ మరియు ఎలా న్యాయం కోరుకుంటారు. నేషనల్ కౌన్సిల్ యొక్క బార్ నేషనల్ కౌన్సిల్ యొక్క బార్లు ఒక సంస్థ యొక్క పబ్లిక్ యుటిలిటీ చట్టపరమైన వ్యక్తిత్వం, చట్టం ద్వారా స్థాపించబడిన °- ముప్పై-మొదటి డిసెంబర్. నుండి, ఇది ఆ సంస్థ సూచిస్తుంది అన్ని న్యాయవాదులు. అతను పొందింది చట్టం యొక్క నిర్దిష్ట పాత్రలు పాలించే సంస్థ యొక్క వృత్తి.