పరిపాలనా నిర్బంధమీరు మీ జ్ఞానాన్ని భాగస్వామ్యం మెరుగుపరచడం ద్వారా ఇది సిఫార్సుల ప్రకారం సంబంధిత ప్రాజెక్టులు.

ఫ్రాన్స్ లో, అధికారాలు పరిపాలనా నిర్బంధ వంటి అదుపు కస్టమ్స్ (అనాయాస కస్టమ్స్ శాఖ).

చట్టం పాటిస్తున్నారో ఉంది నిర్ధారిస్తుంది ద్వారా పరిపాలనా

పరిపాలనా నిర్బంధ నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది ఒక క్లోజ్డ్ స్థానంలో, ఒక విదేశీయుడు అయిన విషయం ఒక బహిష్కరణ నిర్ణయం పెండింగ్లో తన బలవంతంగా తొలగింపు