మద్దతు: మొత్తం మరియు షెడ్యూల్ యొక్క లెక్కింపుఎలా లెక్కించేందుకు మొత్తం పిల్లల ఉపయోగించి మద్దతు స్థాయి మరియు గ్రిడ్ యొక్క న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ