ఆర్థిక మండలి

ద్వారా తెలుపుతూ స్పష్టమైన ఆప్టిమైజ్, ఖచ్చితంగా