జపనీస్ పరిశోధన పత్రాలు — అకాడెమియా

లో ఫ్రెంచ్ లో చట్టపరమైన విభాగాలు, చర్చ ఓరియంటలిజం ఇంకా మించిపోయింది. యూరోప్ లో ముఖ్యంగా ఇటలీ లో, న్యాయ సిద్ధాంతం ఇప్పటికీ చూస్తాడు జపాన్ కోణం లో. జపనీస్ చట్టం చేయబడింది. లో ఫ్రెంచ్ లో చట్టపరమైన విభాగాలు, చర్చ ఓరియంటలిజం ఇంకా మించిపోయింది. యూరోప్ లో ముఖ్యంగా ఇటలీ లో, న్యాయ సిద్ధాంతం ఇప్పటికీ చూస్తాడు జపాన్ కోణం లో. జపనీస్ లా జరిగింది చిన్న ప్రాముఖ్యత. చారిత్రక కారణాల, మొదటి విదేశీయులు తో పరిచయం వచ్చింది, జపాన్, జపనీస్ చట్టం ఇంకా అభివృద్ధి. అదే సంస్థలు చట్టపరమైన యూరోప్ నుండి ఉద్భవించింది రోమన్ చట్టం, మరియు కలిగి లేదు జారీ కార్పస్ సజాతీయ వ్రాసిన చట్టాలు నియంత్రిస్తాయి అన్ని ప్రాంతాల్లో చట్టం: అన్ని ఈ యొక్క ఆలోచన, విస్తృతంగా జరిగిన, జపాన్ కలిగి, ఏ చట్టం, లేదా అని సాంస్కృతికంగా నిరోధక సృష్టించడం ఒక న్యాయ వ్యవస్థ.