లేకుండా ఫీజు — ఆంగ్ల అనువాదం

«మోడల్ సరళ ప్రవాహం»అందించిన మొత్తం నోట్లు మరియు నాణేలు, అయితే, లోపం, వైఫల్యం, లేదా ధిక్కరించినందుకు కొనసాగింది తర్వాత ఒక సహేతుకమైన సంఖ్య యొక్క కోర్సు లో సుదీర్ఘ చర్చలు విచారణ సమయంలో, తెలియజేసారు, మాత్రమే కస్టమ్ డేటా, మరియు కొనసాగిస్తూ, దాని చట్టపరమైన స్థానం